Vanliga frågor:

 

Nedan finns en översikt över några av de vanligaste frågorna vi får. Finns din fråga inte med? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna!

 

ALLMÄNT:

VARFÖR DENIM?
DENIM står för gedigenhet, robusthet och no-nonsense. Solpaneler som du utan bekymmer kan lita på i minst 25 år. Och det kallar vi: SIMPLY WORKING HARD!

BEGREPP:

VAD BETYDER PV?
 PV är en förkortning för Photo Voltaics (fotovoltaik) och står för omvandlandet av (sol)ljus till elektrisk energi.

DEN ALSTRADE ELEKTRISKA ENERGIN FRÅN SOLPANELERNA OMVANDLAS FRÅN LIKSTRÖM (DC) TILL VÄXELSTRÖM (AC). VAD BETYDER DET?
 DC står för Direct Current, eller: Likström. Likström är en elektrisk ström med konstant strömriktning. Solpaneler, men även ackumulatorer och batterier, är exempel på spänningskällor som levererar likström.

Eftersom elektricitetsdistributionen för hushåll går via växelström, måste den alstrade likströmmen (DC) således omvandlas till växelström (AC).

AC står för Alternating Current, eller: Växelström. Växelström är en elektrisk ström vars riktning växlar. Frekvensomriktaren som medföljer solenergisystemet omvandlar likströmmen till växelström.

Vid solenergi uppgår detta till ungefär 50 g/kWh och vid kolenergi ungefär 850 g/kWh. Man kan således minska utsläppet av CO2 genom att använda solpaneler.

VAD BETYDER WP & KWH?
Wp: Wp står för “Watt peak” (watt-toppeffekt). En solpanels Wp är den kapacitet som solpanelen har under standardtestförhållanden (STC Standard Test Conditions, eller laboratorieförhållanden). Det vill säga: under ett spektrum AM på 1,5, en celltemperatur på 25°C och en solinstrålning på 1000 W/m².

kWh: Kilowattimme (kWh) är, efter joule, den mest använda enheten för energi. 1 kWh är 1000 Watt under 1 timme; Exempelvis uppgår energin från en halvtimmas oavbrutet dammsugande med en maskin som har effekten 2000W, till 1 kWh.

DENIM SOLPANELER HAR POLYKRISTALLINA SOLCELLER. VAD BETYDER POLYKRISTALLIN?
Polykristallin är kisel som består av flera kristaller. Kristallstrukturen är ibland regelbunden, och ibland mindre regelbunden/inte kristalliserad. En cell av polykristallin kisel har en effekt på ~ 17 %. Cellerna utgörs av tunna skivor (kiselskivor) av kiselkristall som har härdats i en gjutform. Cellerna känns igen på den flisiga strukturen och de räta vinklarna

VAD ÄR EN LUTNING(-SVINKEL)?
Den lutning som en panel har i förhållande till den horisontella ytan.

VAD GÖR FREKVENSOMRIKTAREN?
Frekvensomriktaren ser till att likströmmen, som genererats via solpanelerna, omvandlas till växelström. Andra funktioner hos omriktaren är Mpp-tracking och skydd av systemet.

VAD ÄR MPP-TRACKING?
MPP står för Maximum Power Point (maximal effektpunkt). Det är arbetspunkten (kombination av ström och spänning) vid vilken systemet/panelen alstrar den högsta effekten (vid en given instrålning och temperatur). MPP-spåraren håller en solenergianläggning kontinuerligt på maximal effektpunkt (trots växlande instrålning & temperatur).

OM SOLENERGISYSTEMET:

HUR FUNGERAR ETT SOLENERGISYSTEM?

Ett solenergisystem består av olika komponenter:

Solpanelerna:

Solpanelerna är uppbyggda av solceller. Solcellerna omvandlar (sol)ljusets strålningsenergi till elektrisk energi. Mer ljus innebär således också att mer energi genereras.

Frekvensomriktaren:

Solpaneler alstrar likström som omvandlas till växelström via den medföljande frekvensomriktaren.

Kwh-mätaren:

En stor del av den energi som alstras av DENIM solpaneler används i bostaden. Den överblivna energin skickas tillbaka till elnätet. Detta kallas “nätanslutning”. Leveransen sker via en Kwh-mätare som är registrerad för återleverans. Elektromekanisk mätare är ett exempel på en sådan kWh-mätare. Den elektromekaniska mätaren mäter den elektriska energin som tas från nätet. När mer energi förbrukas, snurrar skivan snabbare. De flesta elektromekaniska mätare kan rotera åt två håll, vilket gör att energi som levereras tillbaka till nätet automatiskt räknas av mot den energi som tas från nätet.

I dagsläget ersätter nätoperatörerna oftast dessa mätare med nyare smarta mätare. Dessa mätare är digitala, kan registrera upptagen och levererad energi samt kan avläsas på avstånd.

Gruppcentral

Gruppcentralen sörjer för fördelningen av den upptagna och alstrade elektriciteten mellan hushållets apparater och elnätet.

Övervakningssystemet:

Många frekvensomriktartillverkare erbjuder även gratis övervakning. Med ett övervakningssystem har du kontroll över solenergisystemets funktion för att säkerställa din investering över tid. Med systemövervakning kan du när som helst kontrollera solenergisystemets status via dator eller appen

HUR LÄNGE HÅLLER MIN SOLPANELSINSTALLATION FRÅN DENIM?
DENIM solpaneler har en förväntad livslängd på över 25 år. Det visas i effektgarantin på 25 år. Frekvensomriktarens livslängd uppskattar vi till över 15 år.

SPARAR JAG CO2 MED MITT SOLENERGISYSTEM?
Ja! Vid energiproduktion frigörs CO2. Detta utsläpp varierar beroende på produktionstekniken. I genomsnitt friges ungefär 500 g/kWh vid framställningen.

HUR SKA SOLPANELERNA KOPPLAS IN?
Likström kan vara mycket farligt att hantera. Om du har liten eller ingen erfarenhet av dragning av likströmskablar eller av arbete med elcentraler rekommenderar vi starkt att du låter installationen utföras av en kvalificerad elektroteknisk installatör. DENIM Solar ansvarar inte under några omständigheter för person- och/eller sakskador som uppkommer på grund av okunnig hantering.

Söker du en DENIM-installatör i din närhet? Kontakta oss, vi hjälper dig gärna.

 

HITTADE DU INTE VAD DU SÖKTE?

Skicka oss ett e-postmeddelande!

Kontakt